privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie NKKM kompiuterių mokykloje vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Teikdamas savo asmens duomenis NKKM duomenų subjektas patvirtina, kad yra 16 metų amžiaus ir vyresnis (-ė). Asmenys jaunesni nei 16 metų negali teikti NKKM jokių asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Naudodamasis NKKM paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, pildydamas registracijos formą interneto svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KRITERIJAI

NKKM duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijams:

 • siekiant užtikrinti paslaugų teikimą;
 • asmens sutikimu;
 • kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

NKKM siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi:

 • tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami;
 • laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

NKKM asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai interneto svetainėje užpildo registracijos formą arba kitu būdu kreipiasi į NKKM.

Taip pat duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių arba gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, el. laišką.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

NKKM tvarko duomenis šiais tikslais:

 • neformaliojo švietimo paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • NVŠ krepšelio panaudojimo sutarčių sudarymas ir administravimas;
 • užklausų administravimas;
 • NKKM lankytojų duomenų bazės administravimas;
 • NKKM el. dienyno administravimas.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

NKKM tvarko šiuos jūsų duomenis:

 • jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate svetainėje www.nkkm.lt pildydami registracijos formą (vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • duomenis, kuriuos pateikiate sudarydami neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartį (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • duomenis, kuriuos pateikiate sudarydami NVŠ krepšelio panaudojimo sutartį (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytą sutartį;
 • vaizdo stebėjimo duomenys (stebimas įėjimas į patalpas), kai lankotės NKKM filiale Laivės pr. 105, Vilniuje.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenis NKKM saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų duomenis NKKM gali teikti:

 • jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju.

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

NKKM įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie NKKM darbuotojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite teisę kreiptis į NKKM su prašymu:

 • suteikti informaciją apie NKKM tvarkomus jūsų asmens duomenis;
 • ištaisyti ar sunaikinti jūsų asmens duomenis, kai jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
 • ištrinti jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi.

Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į NKKM šiais kontaktais:

El. paštu info@nkkm.lt
Tel. +370 671 55 688
Paštu Verkių g. 31C, 09108 Vilnius

Nepavykus išspręsti klausimo su NKKM ir jeigu jums kelia susirūpinimą NKKM veikimas / neveikimas, kuriuo galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

NKKM Žirmūnų padalinys

Verkių g. 31C, Vilnius 09108

El. p. info@nkkm.lt

Tel. +370 671 55 688

I—VII 14:00—19:00

NKKM Pašilaičių padalinys

Laisvės pr. 105, Vilnius 06119

El. p. info@nkkm.lt

Tel. +370 672 50 580

I—VII 14:00—19:00